Sitiaka is loading for You ...

 

ΣητείαΣημαντικά θέματα στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του Δήμου Σητείας θα πραγµατοποιηθεί σήμερα κεκλεισµένων των θυρών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 55/20 τ. Α’, (κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 2 του ν. 4685/2020) και την υπ. αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, στο δηµοτικό κατάστηµα µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού...
Stavroula26. November 2020
5.30-Σ

Τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του Δήμου Σητείας θα πραγµατοποιηθεί σήμερα κεκλεισµένων των θυρών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 55/20 τ. Α’, (κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 2 του ν. 4685/2020) και την υπ. αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, στο δηµοτικό
κατάστηµα µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ». Καθορισµός των όρων της διακήρυξης – Συγκρότηση της επιτροπής
διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού.

2. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 1. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 2. Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ». Καθορισµός
των όρων της διακήρυξης – Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και
Αξιολόγησης του διαγωνισµού.

3. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ: ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ GEOSTARS». Καθορισµός των όρων
της διακήρυξης – Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού.

4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». Καθορισµός των
όρων της διακήρυξης – Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού
για την κατασκευή του έργου µε τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ». – Κήρυξη ¨Προσωρινού αναδόχου¨

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του έργου µε
τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΛΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣ Ε.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Κήρυξη ¨Προσωρινού
αναδόχου.

7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του έργου µε
τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΧΟΙΝΟΣΕΛΙ – ΜΟΧΛΟΣ
–ΛΙΝΑΡΕΣ». – Κήρυξη ¨Προσωρινού αναδόχου¨

8. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του έργου µε
τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ
ΓΟΥ∆ΟΥΡΑ». – Κήρυξη ¨Προσωρινού αναδόχου¨

9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του έργου µε
τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» –
Κατακύρωση αποτελέσµατος

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου :
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΚΡΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

12. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας (έλεγχος και αξιολόγηση
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών) της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ).

13. Έγκριση της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ)

14. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του πρ/σµού του ∆ήµου Σητείας, οικ. έτους
2021.

15. ‘Έγκριση όρων σύβασης µε την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. για την
είσπραξη οφειλών του ∆ήµου µέσω του ∆διατραπεζικού Συστήματος ∆ΙΑΣ Α.Ε.

16. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. και απαλλαγή υπόλογου ∆ιαχειριστή
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

17. Έγκριση επιχορήγησης της Ι µμηνιαίας κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020.

18. Καθορισμός των όρων διενέργειας µμειοδοτικής φανερής & προφορικής
δημοπρασίας µμίσθωσης ιδιωτικού ακίνητου, για τη δημιουργία χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κοινότητα Σητείας.

19. Έγκριση του κατεπείγοντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας
ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση
των έκτακτων βλαβών οχημάτων/µμηχανημάτων.

Ο Πρόεδρος
Ζερβάκης Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Τακτικά µέλη
1. Μακρυνάκης Νικόλαος
2. Αντωνιδάκης Μιχαήλ
3. Πλατανάκη Ελένη
4. Γαλετάκης Εµµανουήλ
5. Καναβάκης Ιωάννης
6. Καραµανωλάκης Νικόλαος
Με την παράκληση σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος συµµετοχής
να ενηµερώσουν την υπηρεσία για
κλήση αναπληρωµατικού

Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Σπανουδάκη Μαρία
2. Συλλιγαρδάκης Σταύρος
3. Μπελιµπασάκης Εµµανουή

How to advertise on Sitiaka

Please get in contact with us if You want to advertise on this Website or in our printed version of Sitiaka newspaper.
By email: advertising@sitiaka.gr
By phone: 698123456